ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔