ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง "สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร"

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสาร ราย ๓ เดือน จำนวน ๒ รายการคือ วารสารปัญญาจักษุและวารสารปรัชญาปริทรรศน์
 
Share