แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กค 0403.2/ว500_091161_ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) เขียนโดย arthit 64
กค (กวจ) 0405.2/ว82_220262_การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) เขียนโดย arthit 60
กค 0402.5/ว156_190960_หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เขียนโดย arthit 53
กค 0402.5/ว85_060961_หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เขียนโดย arthit 61
กค (กวจ) 0405.2/ว116_120362_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เขียนโดย arthit 61
กค 0402.5/ว76_การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เขียนโดย arthit 51
กค (กอร) 0405.5/ว374_060862_ซ้อมความเเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย arthit 63
กค (กอร) 0405.2/ว124_090361_การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย arthit 49
กค (กวจ) 0405.2/ว94_270262_การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นฯ เขียนโดย arthit 60
กค (กวพ) 0405.2/ว380_240861_ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ เขียนโดย arthit 55