แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กค (กวจ) 0405.2/ว427_270961_ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล เขียนโดย arthit 57
กค (กวจ) 0405.2/ว260_050661_แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เขียนโดย arthit 54
กค (กวจ) 0405.2/ว259_040661_ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย arthit 68
กค (กวจ) 0405.2/ว418_031160_แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย arthit 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อโทรทัศน์ รายการอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อโทรทัศน์ รายการรู้ธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 86
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เขียนโดย arthit 110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "เมตตาธรรมพิสุทธิ์" จำนวน 2,000 เล่ม เขียนโดย arthit 99
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัมมนา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 66