แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กค (กวจ) 0405.2/ว360_150960_ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เขียนโดย arthit 60
กค (กรท) 0405.3/ว564_201261_ซักซ้อมความเข้าใจในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เขียนโดย arthit 59
กค (กวจ) 0405.2/ว36_240162_การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 เขียนโดย arthit 55
กค (กรท) 0433.3/ว173_270463_การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง เขียนโดย arthit 57
กค (กวจ) 0405.2/ว356_130960_แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เขียนโดย arthit 59
กค (กวจ) 0405.2/ว5_291260_การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน เขียนโดย arthit 62
กค (กวจ) 0405.2/ว347_080960_การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง เขียนโดย arthit 60
กค (กวจ) 0405.2/ว553_141261_การอนุมัติการยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ (ฉบับที่ 2) เขียนโดย arthit 57
กค (กวจ) 0405.2/ว346_080960_การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง เขียนโดย arthit 53
กค 0433.2/ว281_190663_การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เขียนโดย arthit 67