แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 3
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วิทยาเขตอีสานตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานซ่อมบำรุง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรคเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๖๐๐ ANSI LUmens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อหนังสือ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 9
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล และฝ่ายการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะาจง เขียนโดย arthit 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ(งานยานพาหนะ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 7