ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

 

 

ผู้บริหาร

 

1. พระกิตติสารมุนี  
    รักษาการหัวหน้ากองกลาง
2. นายเสฏฐวุฒิ สมเกตุ   หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

 

1.   นายเสฏฐวุฒิ     สมเกตุ    หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
2.   นายนรินทร์     เริงรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
3.   นายสมโชค      สุวรรณมณี    นักวิชาการพัสดุ
4.   นางนวพร    บุตรเพ็ง     นักวิชาการพัสดุ
5.   นายอาทิตย์     ยงพรม     เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
6.   นางสาวพิชามญชุ์ สร้อยเซียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

 

Share