ชื่อหน่วยงาน

 

ฝ่ายพัสดุ

     เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นฝ่าย ในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ